fbpx
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OC/AC

Ubezpieczenie OC komunikacyjne – to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny, czyli samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny pojazd podlegający rejestracji.

Dla objętego tym obowiązkiem najważniejsze jest, iż ubezpieczenie to chroni go przed skutkami materialnymi spowodowanych przez siebie wypadków. Dlatego każdy kto w wyniku wypadku został poszkodowany, może żądać odszkodowania z ubezpieczenia OC właściciela pojazdu. Posiadacz jest chroniony wtedy, gdy porusza się po drogach. Jednakże w ubezpieczeniu OC przez ruch pojazdu rozumie się także jako:

 • wsiadanie i wysiadanie,
 • załadunek i wyładunek,
 • krótkotrwały postój na trasie,
 • garażowanie.

Z tytułu OC możemy dochodzić od ubezpieczyciela:

 • odszkodowania (kalkulacja naprawy);
 • koszty holowania;
 • koszty parkowania;
 • koszty najmu pojazdu zastępczego; ( jeżeli samochód wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej)
 • koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy

Odpowiedzialność Auto-Casco

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w pojeździe i jego wyposażeniu.Odpowiedzialność odnosi się do :

 • Uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:

nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich;

 • Uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:

powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;

 • Kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia;
 • Uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.

W zakres ochronny objętym AC nie wchodzą:

spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność,

 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę, w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
 • gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego,
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez właściciela lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu,
 • powstałe wskutek kradzieży albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy po opuszczeniu pojazdu nie dokonano:
  1. zabezpieczenia kluczyków lub dokumentów pojazdu z należytą starannością poza pojazdem,
  2. zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą

Podstawowe roszczenia:

 • odszkodowanie
 • koszty holowania;
 • koszty parkowania;
 • koszty najmu pojazdu;
 • koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy

 

ZOSTAŁEŚ
POSZKODOWANY ?

Możemy Ci pomóc !

694 160 366

LOKALIZACJA

KONTAKT

Tel. kom.: 694 160 366
Tel.: 43 659 13 11

e-mail: biuro@nowium.pl

ul. Łaska 39   (II piętro)
98-220 Zduńska Wola
(budynek Galerii Venus)

Szczegóły dojazdu »

LOKALIZACJA